APD – en ny diagnose

APD er en diagnose, der er kommet til i Danmark i de senere år.   APD står for “Auditive Processive Disorder” – forstyrrelser  i  lydbearbejdningen eller auditive vanskeligheder, som det også kunne kaldes.

Folk med normal hørelse hører faktisk meget mere end de selv opfatter. Selve det at modtage lyd, at høre, er en mekanisk funktion som hører øret til, og som arbejder konstant.

At lytte derimod, og opfatte det man hører, sker i et samarbejde mellem øre og hjerne. Den auditive processering beskriver den måde hvorpå hjernen tillægger omgivelsernes lyde mening og betydning.

Effektiv lydbearbejdning kræver en ret  hurtig overførsel af information. Det kræver ligeledes god opmærksomhed, velfungerende hukommelse og følsomhed overfor lydens finere nuancer. Når dele af lydbearbejdningens komplicerede vej er blokerede eller ikke arbejder effektivt, går det ud over lytteevnen.

Man kan betragte den auditive processering som kommunikationsvejen mellem øre og hjerne. Ad denne vej tranformeres lydsignalet til en forståelig besked. Hvis der er støj eller udfald på kommunikationslinjen mindskes forståeligheden.

Det giver grobund for

  • misforståelser, forvirring og frustrationer.
  • uopmærksomhed

Det kan også give besvær i forbindelse med

  • indlæring
  • læsning og skrivning.

Sådanne følgeproblemer kan optræde kollektivt i forbindelse med APD. Forstyrrelser i lydbearbejdningen er ofte tilstede fra den tidlige barndom  og problemerne vokser i takt med at barnet skal kunne forstå og mestre stadigt mere komplekse beskeder og opgaver.   Auditive processeringsproblemer sameksisterer hyppigt med f.ex. autisme, forsinket sprogudvikling, dysleksi, dyspraksi, Aspergers syndrom, ADHD.

Tomatis Lyttetest kan hjælpe med at afdække specifikke problemer med lydbearbejdningen og lytteevnen.

Mange af disse problemer kan afhjælpes med TomatisMetoden, som træner de auditive funktioner og de neurologiske forbindelser til hjerne, stemme og krop.
Det primære sigte er at forbedre opmærksomhed, lytning, sprog, kommunikation og indlæring.

Samtidig sker der ofte en betagtelig emotionel udvikling og modning.